2015.08.18 - EVENT KỈ KIỆM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG 8 THÀNH CÔNG - EVENT ĐUA XE: 19/08/2015
EVENT ĐUA XE: 19/08/2015
EVENT KỈ KIỆM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG 8 THÀNH CÔNG

Quote

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

Giải Nhất: 5TB. (về đích (complete) đầu tiên | 1 giải)
Giải Nh́: 3TB. (về đích (complete) thứ 2 | 1 giải)
Giải Ba: 2TB. (về đích (complete) thứ 3 | 1 giải)

Giải Khuyến Khích: 1TB. (về đích (complete) thứ 4 và 5 | 2 giải)
Giải May Mắn : 600GB. (về đích (complete) thứ 7,17,27,37,47 | 5 giải)

Thời gian xuất phát: 00h01 | 19/08/2015. (GMT+7)
Thời gian chốt giải: 12h30 | 19/08/2015. (GMT+7)
Tốc độ của Uploader: 1-2MB/s

Đăng kư tham gia bằng cách comment tại torrent Mad Max: Fury Road 2015 ViE 1080p 3D Blu-ray Remux AVC TrueHD 7.1 Atmos-MRC. Hạn chót đăng kư là 21h00 ngày 18/8/2015.
Danh sách trúng giải dựa theo bảng Snatch của Tracker sau khi đă lọc ra danh sách các thành viên đăng kư tham gia đua hợp lệ.
Trao giải vào 9h00 ngày 22/8/2015. Người trúng thưởng bắt buộc phải giữ seed cho tới khi trao giải xong. Nếu không, giải sẽ được chuyển cho seeder c̣n seed tại thời điểm đó và đă đăng kư tham gia bằng cách quay random.org để t́m ra người may mắn dựa trên danh sách người đạt đủ các điều kiện : đă đăng kư, c̣n giữ seed, line Việt Nam, chưa trúng giải nào.
Mỗi người chỉ được phép nhận 1 giải, tùy theo giải nào cao hơn.
Mỗi người chỉ được phép sử dụng 1 line có IP Việt Nam.
Sử dụng trên 1 line hoặc dùng IP nước ngoài sẽ không được tính.
Ẩn danh (Anonymous) sẽ không được tính.
Mọi comment trước 21h00 ngày 18/8/2015 mà không liên quan đến việc đăng kư và/hoặc hỏi đáp luật lệ đua xe đều bị xem là spam và sẽ bị xóa

Giải đua chỉ dành cho các class VIP, Honor trở xuống. Những class cao hơn như Staff Leader, SysOp, Administrator, Moderator, Uploader, Transporter nếu tham gia sẽ không được tính khi thống kê giải thưởng.


Translate:

08/18/2015 - SAVE EVENT DATE Ki 8 OCTOBER REVOLUTION SUCCESS - RACING EVENT: 08/19/2015
RACING EVENT: 19/08/2015
SAVE EVENT DATE Ki 8 OCTOBER REVOLUTION SUCCESS

Quote

PRIZE STRUCTURE:

First prize: 5TB. (Finish (complete) First | 1 Award)
Second Prize: 3TB. (Finish (complete) 2 | 1 Award)
Third prize: 2TB. (Finish (complete) 3 | 1 Award)

Consolation prize: 1TB. (Finish (complete) 4 and 5 | 2 prize)
Good luck: 600GB. (Finish (complete) 7,17,27,37,47 thing | 5 prize)

Time of departure: 00h01 | 19/08/2015. (GMT + 7)
The closing time: 12:30 | 08.19.2015. (GMT + 7)
Uploader's speed: 1-2MB / s

Enroll by torrent comment in Mad Max: Fury Road 2015 1080p 3D Blu-ray Vie Remux AVC TrueHD 7.1 Atmos-MRC. Registration deadline is 21:00 Date 18.08.2015.
List of winners based on the Tracker Snatch table after filtering out the list of members registered to participate in the race valid.
Awarded at 9.00 am on 08.22.2015. Winners are required to keep the seed until the award is finished. Otherwise, the resolution will be forwarded to the remaining seed seeder at that time and has enrolled by returning random.org to find people based on lists lucky winners meet the following conditions: have registered, still holds seed, Vietnam line, not a winner yet.
Each person may only receive one prize, according to the higher resolution.
Each person is only allowed to use one IP line with Vietnam.
Use on one line or use a foreign IP will not be counted.
Anonymous (Anonymous) will not be counted.
Every comment before date 18/08/2015 21:00 but not related to the registration and / or inquiry racing rules are considered as spam and will be deleted

Racing only for VIP class, Honor and younger. The higher class as Staff Leader, SysOp, Administrator, Moderator, Uploader, Transporter if participants will not be charged when the statistics prize.