Results 1 to 5 of 5

Thread: 2 x IPT

 1. #1
  sohiel's Avatar
  Join Date
  May 2012
  Last Online
  13-08-2013
  Posts
  244
  Post Thanks / Like

  2 x IPT

  1-post here.
  2-push thanks
  3-
  don't pm me
  4-Add feedback after you receive the invite

 2. #2

  Join Date
  May 2012
  Last Online
  08-10-2018
  Posts
  279
  Post Thanks / Like
  BeAware Of Him Sohiel , ^ , Is A Scammer

 3. #3
  master007's Avatar
  Join Date
  Dec 2012
  Last Online
  10-04-2013
  Location
  India
  Posts
  6
  Post Thanks / Like
  Apply

 4. #4
  sohiel's Avatar
  Join Date
  May 2012
  Last Online
  13-08-2013
  Posts
  244
  Post Thanks / Like
  Quote Originally Posted by kooora View Post
  apply
  Pm me 1 speed test and 1 ratio proof

  Quote Originally Posted by master007 View Post
  Apply
  Pm me 1 speed test and 1 ratio proof

 5. #5
  tuan thao


  shoponline154 chuyên bán buôn bán l? các thi?t b? camera ngu? trang quay phim siêu nh? giá c? c?nh tranh h*ng d?m b?o ch?t lu?ng
  D?a ch?: 30B Trung Van - Thanh Xuân - H* N?i

  Tell: 0466.759.662

  Mobile: 0906.226.225 - 090.22.77.552

  GIAO HÀNG THU TI?N T?N NOI TRÊN TOÀN QU?C  CHI TI?T XEM T?I Website: shoponline154.com


  3, Pen Camera 4Gb Quay phim + Ch?p Hình + Ghi âm + Usb
  S?n Ph?m M?i R?t Nh?  Bút camera 4G : 540.000 vnd B?o H*nh : 06 tháng

  Bút camera 8G : 800.000 vnd B?o h*nh : 06 tháng

  Bút camera taiwan : 1.500.000 vnd B?o h*nh : 12 tháng


  CHI TI?T XEM T?I Website: shoponline154.com
  Mô t? chi ti?t:
  Dây l* dòng s?n ph?m Camera hi?n d?i nh?t. Siêu nh?, quay hình ?nh, CH?P ?NH v* âm thanh r? nét c? ng*y l?n dêm. Dùng d? ng?y trang trong công vi?c tác v? r?t thu?n ti?n. D?c bi?t gi?i Vip, các PV r?t quan tâm d?n s?n ph?m n*y!
  Vi?t ghi hình ti?ng ng?y trang siêu nh? h? tr? pin lithium-ion m?nh m? b?n b? d? phân gi?i cao d? d*ng s? d?ng có nút nh?n ghi âm, th*ch h?p cho nh?ng ngu?i dùng trong h?i ngh?, d*m phán, ký k?t h?p d?ng v?a sang tr?ng v?a ti?n l?i, có th? quay camera v* ghi hình lén m* d?i phuong không th? phát hi?n du?c.


  [/b]Ngo*i ra còn dùng l*m USB luu tr? d? li?u. Camera cmode ?ng K*nh 1/3'', tiêu c? 3,7mm d? nh?y sáng 0.5 lux, d? phân gi?i 480TVL.


  Các thông s? ch*nh:
  1. Quay phim ch?t lu?ng cao cùng v?i ghi âm thanh. Âm thanh có th? du?c ghi v?i ch?t lu?ng cao trong bán k*nh 15m. Di?u n*y h? tr? t?i da cho các công vi?c ph?c t?p c?a C?nh sát, nh* báo, d?c bi?t l* thám t? tu.
  2. Bút có kh? nang vi?t ra m?c nhu b?t k? cây vi?t n*o
  3. Nó có th? k?t n?i v?i b?t k? máy t*nh n*o ho?c thi?t b? di?n t? s? d?ng giao ti?p USB
  4. Không c?n c*i driver cho các h? di?u h*nh: Windows98/98SE/2000/XP/Vista, MAC OS, th?m ch* l* Linux
  5. D?nh d?ng file MPG (chu?n AVI), d? phân gi?i 480TVL
  6. T?c d? ghi: 700kb d?n 900kb/s
  7. D? phân gi?i lên d?n 3.2 megapixel
  8. Thi?t b? còn t*ch h?p thêm ch?c nang autozip t? d?ng gi?i nén hình ?nh du?i d?ng file mpeg mp4, nên khi quay ho?c ch?p hình, ?nh s? t? d?ng nén xu?ng nên 4GB


  2, bút camera slim
  Giá bán: 1.200.000 VND - B?o h*ng: 12 Tháng


  CHI TI?T XEM T?I Website: tainghepro.com.vn

  Các thông s? c?a Camera:
  Super Slim Camera Pen l* dòng s?n ph?m Camera hi?n d?i v* t?i tân nh?t. siêu nh? (Super Slim), quay hình ?nh, ch?p hình v* âm thanh rõ nét . Dùng d? ng?y trang trong công vi?c tác v? r?t thu?n ti?n. D?c bi?t gi?i Vip, các PV r?t quan tâm d?n s?n ph?m n*y!
  Vi?t ghi hình ti?ng ng?y trang siêu nh? cho phép luu l?i trong 1h -1.5h d? phân gi?i cao d? d*ng s? d?ng có nút nh?n ghi âm, th*ch h?p cho nh?ng ngu?i dùng trong h?i ngh?, d*m phán, ký k?t h?p d?ng v?a sang tr?ng v?a ti?n l?i, có th? quay camera v* ghi hình lén m* d?i phuong không th? phát hi?n du?c.


  [/b]D? PHÂN GI?I C?C CAO 3.2 MEGAPIXEL QUAY PHIM CH?P ?NH TRÊN C? TUY?T V?I

  Bút S? d?ng th? nh? ngo*i lên 4 Gb (b? nh? trong = 0Mb)
  Cây bút bi Slim t*ch h?p Camera dòng v*ng Gold m?i v? c?c kì l?ch lãm v* sang tr?ng có d? nét cao hon các lo?i cu kh?c ph?c nhi?u nhu?c di?m. Dòng v*ng GOLD s? d?ng chip set nhân c?c kì m?nh m? v* hi?u qu?.
  V?i khách h*ng ? n?i th*nh H* N?i, mua h*ng tr?c ti?p Website: tainghepro.com.vn
  Giao h*ng t?n noi trong th*nh ph?: Quý khách cung c?p:
  D?a ch? giao h*ng - Th?i gian giao h*ng - S? di?n tho?i liên h?
  Ph* giao h*ng tùy kho?ng cách: 20k-30k [/b]

  D?i v?i khách h*ng ? ngo*i H* N?i: Chuy?n h*ng qua du?ng buu di?n. Thanh toán qua ATM: Quý khách vui lòng g?i ti?n qua t*i kho?n ngân h*ng.
  Ph* v?n chuy?n t*nh theo giáo buu di?n ho?c xe khách.
  Sau khi nh?n du?c ti?n thì sau 24h -->72h quý khách h*ng s? nh?n du?c h*ng. Chúng tôi s? g?i thông báo n?u có tr? ng?i trong vi?c g?i h*ng.

  Nh?n cung c?p h*ng cho các d?i lý trên to*n qu?c!
  Chú ý: Ki?m tra tem v* phi?u b?o h*nh khi nh?n h*ng.
  Cám on quý khách dã l?a ch?n d?ch v? v* s?n ph?m!
  may ghi am chinh hang may ghi ammay ghi am sumsung[size=2]

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •